Projekt "Türi Nõustamiskeskuse Loomine" (I etapp)

Projekti kestus: 01.11.11 kuni 29.02.12

Eelarve: 3 919,24 sh toetus KÜSK Šveitsi VÜF toetus 3524,24 ning MTÜ SESOK 395,00 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti üldeesmärk: väljatöötatud äriplaan ja tegevuskava loodava Türi Nõustamiskeskuse tegevuse käivitamiseks.

Alaeesmärgid:

  • välja on selgitatud perede teenusevajadus;
  • paranenud on koostöö kohaliku omavalitsuse ja piirkonnas tegutsevate kodanikeühenduste vahel;
  • paranenud on koostöö piirkonnas tegutsevate MTÜ-de vahel;
  • suurenenud on kodanikuühiskonna panus piirkonna sotsiaalse elukeskkonna parandamisel;
  • tagatud on MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse jätkusuutlik areng.

Projekti lühitutvustus: Projekti eesmärgiks on arendada lastega perede toimetulekut toetavaid ja parandavaid teenuseid. Loodava nõustamiskeskusega parandatakse Türi vallas olemasolevate teenuste (psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus) kvaliteeti ja kättesaadavust ning arendatakse teisi pere toimetulekut soodustavaid teenuseid (perenõustamine, võlanõustamine, tugiisikuteenus, tugigrupid jm). Lisaks kavandatakse lastega peredele sotsiaalprobleeme ennetavaid tegevusi (koolitused, lastelaagrid jm). Nõustamiskeskuse üheks eesmärgiks on koondada peredele erinevaid tegevusi ja toetusi pakkuvate kodanikeühenduste informatsioon, parandada ühenduste omavahelist koostööd ning aktiveerida vabatahtlikku tööd selles valdkonnas.

Projekti ajakava

Aeg (kuu)
Tegevus
Tegevuse sisu kirjeldus
Vastutaja
November
Teavitustegevus
Projekti algusest teavitatakse üldsust MTÜ kodulehel www.sesok.ee ning vallalehes „Türi Rahvaleht“
Projektijuht
November -
detsember
Koostöönõupidamiste läbiviimine
Keskuse kontseptsiooni väljatöötamiseks, äriplaani koostamiseks ning osapoolte vajaduste ning võimaluste täpsustamiseks viiakse perioodil erinevates piirkondades läbi neli koostöönõupidamist erinevate osapoolte kaasamisel (sihtgrupp, ühendused, KOV).
Projektijuht, assistent
Detsember
Toimivate keskuste külastamine Eestis
Nõustamiskeskuse loomise osapoolte esindajad külastavad kahte tegutsevat keskust (Tallinna Perekeskus, Päikesekillu Perekeskus Viljandis vm) kogemuse saamise eesmärgil.
Projektijuht
Jaanuar - veebruar
Äriplaani koostamine
Äriplaani koostamiseks viiakse läbi kaks koostööseminari, kuhu kaasatakse ka ekspert.

Koostatakse äriplaan ja detailne tegevuskava Türi Nõustamiskeskuse töö käivitamiseks.

Äriplaanile annab lõpliku hinnangu ekspert.
Projektijuht, assistent


Projektijuht


Ekspert
Veebruar
Äriplaani esitlemine
Valminud äriplaani tutvustataks Türi Vallavalitsuse ja Vallavolikogu liikmetele.
Kokkuvõte esitatakse Türi Rahvalehes ning MTÜ kodulehel.
Projektijuht, assistent

Tegevusi toetabInternetiturundus